2016-09-09 17:41:06

Informacje dla zainteresowanych

-kontakt

2016-08-25 17:34:59

PODZIĘKOWANIA

ZA WSPÓLNĄ PRACĘ

pozostałe aktualności


Zobacz

Historia szkoły

Aby poznać historię naszej szkoły, należy cofnąć się do roku 1993 kiedy to w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy samorządem gminy Stopnica a Kuratorium Oświaty w Kielcach, władze gminy Stopnica zobowiązały się utworzyć Liceum Ekonomiczne oraz zapewnić tymczasowe warunki lokalowe do funkcjonowania szkoły a także przydzielić tereny pod budowę nowego budynku dla szkoły.

1 września 1993 roku nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego. Pierwszy rok szkolny był okresem wytężonej pracy nie tylko dla ekipy budowlanej ale również dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i młodzieży. Obok wznoszących się murów szkoły, sali gimnastycznej, lśniących, nowych sal dydaktycznych, tworzony był program nowej szkoły, budowano przede wszystkim atmosferę szkoły aby była przyjazna dla uczniów,rodziców i nauczycieli.

20.10.1996r odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego budynku szkoły.

24 maja 1997r w Liceum Ekonomicznym odbyła się pierwsza w historii szkoły ceremonia wręczenia świadectw dojrzałości dla 62 absolwentów.

Niezwykle bogatą oprawę miała uroczystość wręczenia Aktu Nadania Imienia Orląt Lwowskich, która odbyła się w 88 rocznicę Obrony Lwowa dn. 22 listopada 2006r. 

Dnia 23 kwietnia 2007r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i tablicy pamiątkowej Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy.  

Sztandar został ufundowany przez lokalną społeczność w uznaniu zasług szkoły w wychowywaniu i kształceniu młodego pokolenia. Patronem szkoły zostały Orlęta Lwowskie. Właśnie tę nazwę postanowili wybrać uczniowie oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy na patrona szkoły. Zdecydowano się przyjąć to imię, ponieważ ci młodzi ludzie zainspirowali swoim patriotyzmem,wolą walki oraz bohaterstwem. Patron odgrywa ważną rolę w życiu młodzieży, jest wzorem pozwalającym kształtować prawidłowe postawy moralne
i etyczne.

Nasza szkoła od samego początku swojego istnienia dąży do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania podstaw do rozwoju zainteresowań, talentów w różnych dziedzinach wiedzy oraz poszerzania umiejętności. Szkoła została wyposażona w nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informatyki. W kolejnych latach baza dydaktyczna szkoły była systematycznie rozwijana i unowocześniana. 

Sport w naszej szkole od początku zajmował istotne miejsce. Młodzież jest zrzeszona w wielu klubach, nasi uczniowie odnoszą sukcesy w nauce i sporcie, uczestniczą z powodzeniem w licznych konkursach, zawodach sportowych zarówno na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.