Informacja o projekcie

logo_KL.jpeg         clip_image002_1.jpg             clip_image002.gif

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

w okresie od 01.09.2012 r. do 30.08.2013 r.

realizuje projekt PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

EDUKACJA DLA BEZPIECZNEJ PRZYSZŁOŚCI

w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wsparcie i poszerzenie umiejętności kluczowych przydatnych do pracy w służbach mundurowych.

Projekt ma na celu stworzenie uczniom możliwości rozwoju w ramach realizacji dodatkowych zajęć, zwiększenie efektywności nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, zwłaszcza w zakresie kompetencji lingwistycznych (języka angielskiego, języka niemieckiego) oraz poznanie zasad funkcjonowania i nabycia umiejętności konfiguracji połączeń sieciowych LAN.  

Realizacja zajęć przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów, pomoże rozwinąć zainteresowania i umiejętności przydatne w pracy w służbach mundurowych.

Zajęcia dydaktyczne i specjalistyczne wspomogą rozwój intelektualny uczniów, którzy poprawią swoje zdolności komunikacyjne,  umiejętność samoprezentacji, podniosą wiarę we własne siły i możliwości.

Udział w zajęciach zmobilizuje uczniów do nauki, zachęci do rozwijania zdolności i umiejętności.

Projekt przyczyni się do rozszerzenia ofery edukacyjnej szkoły oraz umożliwi uczniom klas mundurowych lepszy start zawodowy a także znacząco przyczyni się do przełamywania stereotypów i nierówności płci w zawodach mundurowych