O nas

Szkoła zajmuje się kształceniem i wychowywaniem młodzieży. Staramy się wszechstronnie rozwijać osobowość uczniów i umożliwiać im rozwój umiejętności potrzebnych w dalszych etapach kształcenia.

Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, ma poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Uczymy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku dla innych. Staramy się, aby nasza szkoła była przyjazna i nowoczesna, a absolwenci zaradni i przedsiębiorczy. Pomagamy młodzieży poszerzać i selekcjonować wiedzę, myśleć twórczo, uczymy też racjonalnego korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych. Jesteśmy niewielką szkołą harmonijnie zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym.

Cele, jakie sobie stawiamy to:

• dbałość o wysoki poziom kształcenia i wychowania,

• kształtowanie odpowiednich postaw w oparciu o uniwersalne wartości, kulturę i tradycje narodowe oraz cywilizację europejską,

• nastawienie na wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości, potrzeb i oczekiwań,

• unowocześnienie bazy dydaktycznej,

• dążenie do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług.

Oprócz zajęć wynikających z planów ramowych szkoła prowadzi dużo zajęć pozalekcyjnych tj. wiele różnych kół zainteresowań, sekcje sportowe- piłki siatkowej i piłki nożnej, kółko strzeleckie, informatyczne. Stałym punktem są  konsultacje z nauczycielami, na których jest możliwość indywidualnej rozmowy z uczniem.

Nasza placówka organizuje także dla chętnych uczniów zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych. Atutem naszej szkoły jest doskonałe zaplecze dydaktyczne, na które składa się sprzęt multimedialny w każdej sali lekcyjnej,  nowoczesne pomoce do zajęć strzeleckich i ratowniczych: jak fantomy czy trenażery oraz stale uzupełniana baza książkowo- filmowa.

Nauka w tym typie szkoły pomaga w rozwijaniu wielu umiejętności i w pełni przygotowuje do podjęcia studiów wyższych. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego a także do następnego etapu edukacji i życia we współczesnym świecie.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w nauce i sporcie. Uczestniczą z powodzeniem w licznych konkursach, zawodach sportowych zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.

Działa system motywacyjny w formie stypendiów (tj. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Starosty Powiatu Buskiego, stypendium szkolne za wyniki w nauce).Szkoła integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom nauczania.

Dysponujemy bogatym zapleczem dydaktycznym, salą komputerową, nowoczesną pracownią do nauki języków obcych, internetowym centrum multimedialnym, bogatymi zbiorami bibliotecznymi, zapleczem sportowo-rekreacyjnym, profesjonalnym sprzętem do nauki udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jesteśmy szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach.