Liceum Ogólnokształcące

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

ogłasza nabór kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

 

Liceum Ogólnokształcące

 Klasa o profilu „Bezpieczeństwo Publiczne” –  mundurowa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, (język niemiecki),  biologia.

W klasie mundurowej ramowy program nauczania dla liceum ogólnokształcącego jest realizowany w ciągu czterech dni nauki. W piątym dniu odbywają się zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa oraz cykl zajęć dodatkowych  z bezpieczeństwa publicznego prowadzonych przez Jednostkę Wojskową, Państwową Straż Pożarną oraz Policję.

Dodatkowo program nauki z bezpieczeństwa publicznego jest rozszerzony o elementy musztry wojskowej, taktyki walki, szkolenia ogniowego i ratownictwa medycznego. Ciekawą formą nauki są zajęcia ze strzelectwa sportowego, ćwiczenia z fantomem, zajęcia w terenie. Organizowane są wyjazdy na poligon, na strzelnicę.

Prowadzone są zajęcia z samoobrony i technik interwencji po ukończeniu których  uczniowie spełniający wymagania otrzymują certyfikat. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie klasy mundurowej przygotowują się do sprawnościowych egzaminów.

W programie przewidziane są także: wycieczki edukacyjne do placówek straży pożarnej, policji, jednostek wojskowych w regionie. Dodatkowo uczniowie biorą udział w licznych zawodach sportowo - obronnych, jak "Sprawni jak Żołnierze", „Srebrny Muszkiet”, są Finalistami Olimpiady Policyjnej w Szczytnie.

Profil pozwala na rozwój zainteresowań oraz na przygotowanie do dalszej edukacji i pracy w służbach mundurowych. Nauka kończy się maturą. Po zdaniu egzaminu maturalnego uczeń może kontynuować naukę zarówno na studiach przygotowujących do pracy w służbach mundurowych jak i na innych dowolnie wybranych.

Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego a także do następnego etapu edukacji i życia we współczesnym świecie.

Działa system motywacyjny w formie stypendiów (tj. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Starosty Powiatu Buskiego, stypendium szkolne za wyniki w nauce).

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych wpływa na jakość edukacji i rozwijanie najróżniejszych zainteresowań.


Uczniowie klasy mundurowej wyróżniają się jednolitym strojem służbowym./mundury/