Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

ogłasza nabór kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania zawodów usługowych typu:

mechanik pojazdów samochodowych; elektromechanik samochodowy; elektryk; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; piekarz; cukiernik; fryzjer; elektromechanik; krawiec; rolnik; blacharz; murarz-tynkarz; kucharz; sprzedawca; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w rzemieślniczych zakładach pracy a wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Absolwenci po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z certyfikatem w wersji polskiej i angielskiej, który jest uznawany w UE.

Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent może podjąć pracę lub uzupełnić wykształcenie do poziomu średniego w dwuletnim Liceum Uzupełniającym lub Technikum.

O przyjęciu do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez przyszłego pracodawcę o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie. 

Kandydat składa również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do techników i zasadniczych szkół zawodowych